Thalamus

Thalamus är en skola för högkvalitativ utbildning av terapeuter verksamma inom den s.k. alternativmedicinska sfären d.v.s. utövare av akupunktur, homeopati, naprapati, kiropraktik, zonterapi m.m. Skolan har startats av professor, med.dr.leg läkare Jan Westman. Undervisningen började i Sverige 1981 i samarbete med Svenska Naturläkarförbundet vars medlemmar erbjöds en basmedicinsk utbildning på ca 400 tim under perioden 1981 – 1984. I Sverige blev det under mitten av 1980 – talet aktuellt med ett lagförslag om obligatorisk basmedicinsk utbildning för alla utövare av s.k. alternativmedicin. Jan Westman deltog som specialist i den utredningen som sv. Socialstyrelsen gjorde och som ledde fram till lagförslaget. I samarbete med representanter från KAM, kommittén för alternativmedicin, alternativmedicinarnas gemensamma organisation i Sverige utarbetades en kursplan i basmedicin avsett att vara en gemensam kurs för olika terapeutiska dicipliner.

Den ursprungliga kursplanen för Thalamusutbildningen har under åren modifierats efter synpunkter från elever, lärare och myndigheter. Detta har medfört att de praktiska momenten, mikroskoperingsövningar, dissektioner, obduktioner, palpationsövningar, neurologstatus, hjärtlungräddning m.m. har ökat i omfattning. Elevsammansättningen har också ändrats genom åren. På de tidigare kurserna dominerade terapeuter med lång erfarenhet av patientkontakt. Numera är yngre personer som kommer mer eller mindre direkt från skolan allt vanligare. Parallellt med eller efter de basmedicinska studierna skaffar sig eleverna sedan kunskap om lämplig terapiform. Kursstarten i Uppsala som till och börja med skedde en gång om året äger nu rum varje termin. Utbildningen har också etablerats på andra orter i Skandinavien nämligen Göteborg, Malmö, Oslo, Mariehamn på Åland, Umeå och Östersund. I Malmö har Thalamusskolan i över 10 års tid haft ett mycket gott samarbete med Markus Bonbart på Cesam Q med utbildning i akupunktur och Qigong.

Utbildningen har alltså expanderat och hittills har ca 600 elever passerat Thalamus basmedicinska utbildning med godkänt resultat. Under utbildning finns för närvarande
(juni-02)ca 150 elever.


Kursplaner: De basmedicinska studierna är uppdelade i 20 olika ämnen enl. bifogad kursplan. Efter en inledande del med bl. a. cellbiologi och allmän patologi följer 12 olika partier där olika medicinska specialiteter är integrerade i enstaka avsnitt. Så behandlas under t.ex. respirationsorganen såväl anatomi, fysiologi, patologi som olika typer av sjukdomslära t.ex. medicinska sjukdomar, kirurgiska sjukdomar, infektionssjukdomar allt berörande andningsorganen. Samma lärare undervisar hela partiet. På slutet kommer sedan en del ämnen som inte låtit sig integrera i det övriga stoffet t.ex. topografisk anatomi.

Läromedel: De viktigaste läromedlen är föreläsningskompendier, som eleverna fyller i under föreläsningen. Eftersom alla viktiga punkter som behandlas finns i förväg tryckta i dessa kompendier uppnås en mycket hög effektivitet i den katedrala undervisningen. Dessutom kan eleverna köpa annan kurslitteratur, dels speciell för varje avsnitt (kursplan sid 1,2), dels mer allmän (sid 2). Varje kompendium innehåller instuderingsfrågor som eleverna använder för att träna sig till proven.

Examination: De katedrala momenten har skriftliga tentamina på de olika partierna. De som inte klarar proven eller är frånvarande erbjuds omtentamina.

Nivån och omfattningen på den katedrala undervisningen: Den är högre och mer omfattande än vad som ges vid svenska sjuksköterskeskolor och sjukgymnastutbildningar, men inte lika hög och omfattande som vid läkarutbildningen. Genom den beskrivna integrationen av de olika partierna och föreläsningskompendierna uppnås mycket hög effektivitet i undervisningen, vilket bör tas i beaktande vid bedömningen av antalet undervisningstimmar.

Praktiska moment: De sker huvudsakligen på Biomedicinska centrum i Uppsala (se bifogad broschyr) och på Akademiska sjukhuset, där utbildning av läkare och många andra medicinska yrkesgrupper sker. De praktiska momenten består bl. a. av mikroskoperings- övningar på normala och patologiska preparat med ljusmikroskop men även i viss omfattning elektronmikroskop, palpationsövningar, blodtrycksmätning och hjärtlungauskultation, hjärtlungräddning, blodlaborationer, refraktionsundersökningar, oseologiseminarier, led och muskelundersökningar och neurologstatus. Vissa moment examineras t.e.x. hjärtlungräddningen.

Lärare: De flesta lärare är professorer, docenter, leg. Läkare och specialister med långvarig erfarenhet som lärare för läkarstuderande och andra grupper. De flesta har genomgått Uppsala medicinska fakultets universitetspedagogiska kurs. Nedan följer en närmare presentation.

Peter Bergsten, med. dr. docent i medicinsk cellbiologi, mer än 10 år som lärare i cellbiologi och histologi vid medicinsk fakultet

Lars Eriksson, med. dr. docent i patologi, överläkare för Rättsmedicinalverkets avdelning i Uppsala med mer än 10 år som lärare i patologi vid medicinsk fakultet

Raimo Heino, Med lic. Lärare på medicinska fakulteten i Uppsala 7 år, författare till: Naturläkarboken utgiven på Prismas förlag 1983 och den bäst sålda boken om naturläkemedel i Sverige

Tommie Olofsson, nybliven läkare och f d sjuksköterska med längre tids praktik inom bl. a. intensivvård och neurokirurgi, doktorand och lärare vid medicinska fakulteten.

Björn Svensson, överläkare, docent, med.dr.leg. läkare, specialist i anestesiologi, chef för helikopterambulansverksamheten vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, ca 17 års erfarenhet som lärare vid medicinsk fakultet för läkarstuderande och andra kategorier inom skolmedicinsk och alternativmedicinsk vård.

Jan Westman, professor, med.dr.leg. läkare med 30 år som lärare vid medicinsk fakultet för läkarstuderande. Många år som lärare i anatomi, fysiologi och olika typer av sjukdomslära, sjuksköterskeelever, dietister, laboratorieassistenter, psykologer m.fl kategorier. Medlem i läkarlinjens linjenämnd i 6 år samt i dess budgetgrupp i 3 år. Ordförande i läkarlinjens grupp för integrerad undervisning i neurobiologi, medlem i KAM:s skolråd. Sakkunnig vid sv. Socialstyrelsens utredning om utbildning för alternativmedicinare i det nya förslaget till s.k. ”kvacksalverilag” i Sverige. Specialist inom facket basmedicin i det arbete där det norska högskolerådet för alternativmedicin (NHRM) utarbetat gemensamma kursplaner för alternativmedicinska terapeuter.

Kursplaner grundmedicin (Thalamus)


CesamQ®all rights reserved

Tillbaka